Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej w gr I
na okres 29.10 – 09.11.2011

Nauczycielki:
Iwona Długosz – Szewczyk
Janina Biaduń

V. Pamiętamy o bliskich – listopadowe wspomnienia.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

1. Obserwowanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie, dostrzeganie zmian i współzależności
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat poprawny pod względem językowym i gramatycznym
3. Zapoznanie z rolą rodziny w życiu człowieka, wyeksponowanie roli rodziców(opiekuńcza, wychowawcza), wzmacnianie więzi emocjonalnej, budzenie miłości i szacunku
4. Kultywowanie tradycji – poznanie tradycji, obrzędów i obyczajów związanych
z dniem Wszystkich Świętych.
5. Przybliżenie wybranych regionów Polski(Kraków, Warszawa), ich położenia na mapie, historii i kultury oraz znaczeniem w życiu społecznym.
6. Utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło, hymn.
7. Zapoznanie z popularnymi legendami warszawskimi i krakowskimi.
8. Uświadomienie dzieciom ich prawa do własnej tożsamości(przynależność do narodu, prawo do rodziny, nazwiska, ochrony przed przemocą itd.)
9. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznej, ruchowej, plastycznej i słownej
10. Rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na właściwy odbiór muzyki, w tym muzyki poważnej.
11. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska
Kształtowanie schematu własnego ciała i drugiej osoby.
Klasyfikowanie przedmiotów wg określonego kryterium: kolor, wielkość, przeznaczenie.

gr 1