Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej w grupie IV
na okres 27.05.2019r – 07.06.2019r

Nauczycielki:
Bożena Dolińska- Perl
Monika Kądziela- Woźniak
Edyta Szałkowska

Temat kompleksowy:
-„ Dziecięce przyjaźnie i Międzynarodowy Dzień Dziecka”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

– Zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi dzieci z różnych stron świata,
określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją;
-Omówienie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie);
– Zapoznanie z zabawami dzieci z różnych regionów świata;
-Omówienie praw dzieci na podstawie Konwencji Praw Dziecka;
– Elementarna nauka czytania – utrwalenie poznanych liter, tworzenie sylab i odczytywanie
wyrazów i krótkich ilustrowanych tekstów;
-Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się w teatrze i podczas teatrzyku wystawianego
przez chętnych rodziców z okazji Dnia Dziecka;
-Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;
-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej,
ruchowej, plastycznej i muzycznej, tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych.
– Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów i wypowiadania się całymi zdaniami;
– Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i swobodnego wypowiadania się na podany temat;
-Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej poprzez wykonywanie różnorodnych
prac plastycznych np. malowanie farbami plakatowymi, wycinanie nożyczkami itp;
-Umuzykalnianie dzieci -rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych
i ilustrowania ruchem treści piosenek;
– Doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności poruszania się bez potrącania innych;
-Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych, zabaw ruchowych,
na świeżym powietrzu;
-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci;
Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej                                                                   -Stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.                                                         –Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach
lub na innych zbiorach zastępczych;

gr 4