Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej w grupie IV
na okres 24.06.2019r – 28.06.2019r

Nauczycielki:
Bożena Dolińska- Perl
Monika Kądziela- Woźniak
Edyta Szałkowska

Temat kompleksowy:
-„ Wyjeżdżamy na wakacje…”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

– Poznanie miejsca gdzie można spędzić wakacje -zwrócenie uwagi na piękno polskiej wsi,
walory wypoczynkowe i zdrowotne.
– Elementarna nauka czytania – utrwalenie poznanych liter, tworzenie sylab i odczytywanie
wyrazów i krótkich ilustrowanych tekstów;
-Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas wycieczki autokarowej,
przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa, oraz używania zwrotów grzecznościowych;
– Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów i wypowiadania się całymi
zdaniami;
-Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej poprzez wykonywanie różnorodnych
prac plastycznych np. malowanie farbami plakatowymi, wycinanie nożyczkami itp;
-Umuzykalnianie dzieci -rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach
perkusyjnych i ilustrowania ruchem treści piosenek;
-Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych
dyżurów;
– Doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności poruszania się bez potrącania innych;
-Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych, zabaw
ruchowych, na świeżym powietrzu;
-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej                                                                 – Moja prawa i lewa, określam kierunki i ustalam położenie obiektów;

gr 4