Projekt edukacyjny.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że od 20 kwietnia 2021 r  do 20 września 2021 r w naszym przedszkolu będzie realizowany projekt edukacyjny „Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”.

Projekt organizowany jest przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektrycznego S.A we współpracy  z Urzędem Miasta w Pruszkowie

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
————————————————————————————————————————————–
str. 1
Informacja dla Rodziców dzieci i Partnerów projektu edukacji ekologicznej
Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach
od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2021 roku będzie realizowany projekt
edukacyjny:
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
Nadzór nad projektem sprawują AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
Wydział Edukacji i Ochrony Środowiska UM Pruszkowa.
W projekcie weźmie udział ok. 1900 dzieci z pruszkowskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
Celem projektu jest:
1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością
człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska i
zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).
2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
oraz ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE oraz sposobów zmniejszenia
zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.
3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.
4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację
środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.
Podstawowymi treściami projektu są:
1. Zależności między człowiekiem i środowiskiem.
2. Dlaczego zużyte baterie są uznawane za niebezpieczny odpad?
3. Co to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i dlaczego uznawany jest jako odpad
mogący być niebezpiecznym?
4. Jakie są rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?
5. W jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na
środowisko i zdrowie człowieka?
6. Jak poznać, że zużyte urządzenie jest elektroodpadem?
7. Co się dzieje ze zebranymi na zbiórkach elektroodpadami i zużytymi bateriami, a co się
dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, które nie
trafiają na zbiórkę.
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w formie konkursu między przedszkolami.
Integralną częścią projektu jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do
specjalnych pojemników dostarczonych przez AURAEKO, które będą znajdowały się w
wyznaczonych miejscach w każdym przedszkolu biorącym udział w projekcie.
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
————————————————————————————————————————————–
str. 2
W okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2021 roku, odprowadzając dziecko
do przedszkola, można oddać każdą ilość zużytych baterii i akumulatorów.
Przeszukajmy nasze ukochane szafki, biurka, szuflady i regały w poszukiwaniu zużytych
baterii i akumulatorów, które pozostając w domu trują domowników, a dostając się na
wysypisko komunalne zatruwają ziemię, wodę i powietrze. Wesprzyjmy projekt jako dorośli,
których postawa jest tak ważna dla naszych dzieci. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym
na starość trąci” – znane polskie porzekadło – daje szanse na przekazanie wiedzy, uzyskanie
umiejętności unikania zagrożeń dla Waszych dzieci dla Was i środowiska. Konkurs przewiduje
nagrody dla trzech przedszkoli, które uzyskają najwyższy wynik zbiórki w przeliczeniu na 1
dziecko.
Baterie po zużyciu, kiedy leżą latami w różnych zakątkach mieszkań lub na składowisku
odpadów komunalnych, tracą swą hermetyczność i uwalniają wiele toksycznych substancji.
Nie mogą leżeć ani w domu, ani też trafić na składowisko odpadów komunalnych, bo
pierwiastki takie jak kadm, rtęć, nikiel i lit przenikają do gleby i wód podziemnych, zatruwając
nasze środowisko.
Sama wiedza merytoryczna i prawna o problemie to za mało. Nawet znając główne zależności
i statystyki oraz ustawy i rozporządzenia, nie zmienimy rzeczywistości. Potrzebne są jeszcze
umiejętności i postawy, których zdobywanie i kształtowanie wymaga czasu, gdyż są to
kompetencje, które zdobywa się w procesie uczenia się, a ten jak wiadomo trwa
u człowieka długo. Dlatego edukację w tym zakresie należy rozpoczynać już w przedszkolu.
Produktów oznaczonych tym znakiem nie można wyrzucać do odpadów komunalnych.
CHRONIĄC ŚRODOWISKO, CHRONISZ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH!

Przedszkola zostają zamknięte w terminie do 18 kwietnia 2021r.

Szanowni Rodzice,

w związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 07.04.2021 r.   przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie  do 18 kwietnia 2021r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku
ze zwalczaniem COVID-19.

 

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

1 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani
do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r.
do 09.04.2021r.
 

12 kwietnia 2021 r.zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli złożyć wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, w której będą
do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się

od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00

do 15 marca 2021 r. do godz. 16.00, za pomocą systemu elektronicznego poprzez stronę           www.pruszkow.formico.pl

Wnioski w wersji papierowej składamy w przedszkolu pierwszego wyboru w zaklejonej i podpisanej kopercie do urny ( pudełka) w wyznaczonym miejscu.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania będą zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki oświatowej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wzorem lat ubiegłych rodzice mają prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Rodzice, którzy będą mieli problem z dostępem do internetu bądź z wypełnieniem elektronicznie wniosku do rekrutacji będą mogli skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych przedszkoli/punktów przedszkolnych.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Ww. kryteria określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu – dane kryterium nie będzie  uwzględnione przez komisję rekrutacyjną.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2015), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs, aby pozyskać dodatkowe miejsca wśród niepublicznych placówek przedszkolnych.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich placówek oświatowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.