Zarządzenie w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w formie zdalnej

Zarządzenie nr 5/2019/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3   

w Pruszkowie z dnia 24.03.2020r. 

w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

w formie zdalnej

 Nauczyciele realizują podstawę programową edukacji przedszkolnej w formie zdalnej

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2 .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

I.

Zadania dyrektora przedszkola:

 1. Przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne wychowanków, w tym dzieci w objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając w szczególności:
 4. równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,
 5. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 6. sposób monitorowania postępów dzieci;
 7. Ustala sposób dokumentowania 
 8. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać;
 9. realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
 10. Zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 11. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego.

II.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności:

 1. przez podejmowanie przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i rodzicem;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

III.   

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub   innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed   dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych  powyżej tygodniowego   obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin  ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z  2019 r. poz. 2215).

 Dyrektor  przedszkola ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych  zajęć realizowanych z    wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub  innego sposobu kształcenia.

 

 

                                                               Iwona Długosz-Szewczyk                                                                                                                                Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3                                                                                                                         w Pruszkowie