WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

                            WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

               I. Zasady przyjmowania dzieci do grup wiekowych w okresie pandemii Covid – 19

 1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych  realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 2. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria: dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku do 18 r. ż), przynajmniej jeden z pracujących rodziców jest pracownikiem: przedszkola, żłobka, ośrodka pomocy społecznej, domu opieki społecznej,dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica.
 3. Rodzice zgłaszają potrzebę uczęszczania dziecka do przedszkola wysyłając drogą elektroniczną na adres mailowy pm3@miasto.pruszkow. ,,Wniosek o zapewnienie opieki przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Pruszkowie w trakcie trwania epidemii Covid-19”.
 4. Dzieci przyjęte zgodnie z kryteriami będą na stałe przypisane do danej grupy wraz ze stałymi opiekunami w czasie pandemii, w przypadku nieobecności lub rezygnacji dziecka w trakcie otwarcia przedszkola nie przyjmujemy nowych dzieci.

         II. Organizacja opieki w przedszkolu

 1. Grupa będzie liczyła 12 osób, tj. jedno dziecko na 4m² powierzchni sali, wliczając meble i zabawki. W sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, które nie miały styczności z osobą chorą lub na kwarantannie.
 3. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy podejrzane objawy chorobowe u dziecka, dziecko zostanie odizolowane od reszty dzieci w osobnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. W izolatce dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika do momentu odebrania go przez rodzica.
 4. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem dziecka lub członka rodziny rodzic jest zobowiązany do poinformowania dyrektora przedszkola o zaistniałej Dyrektor w porozumieniu  z powiatowym inspektorem sanitarnym podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 5. Każda utworzona grupa pracuje od 7.00 do 17.00.
 6. W przedszkolu zawieszone są, ze względu na pandemię, dyżury poranne i popołudniowe.
 7. Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.30, odbieramy w godz. 15.00 – 17.00.
 8. W godzinach 8.30-15.00 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr 22 758 68 32.
 9. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi mu zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do/z przedszkola. Maseczka dziecka nie zostaje na terenie placówki.
 10. W przedszkolu zawieszone są, ze względu na pandemię, dyżury poranne i popołudniowe.
 11. Przy wejściu do przedszkola znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk – każdy rodzic/opiekun wchodzący do przedszkola jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
 12. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic/opiekun musi być zabezpieczony we własne środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki).
 13. Do budynku przedszkola wchodzimy tylko wejściem głównym.
 14. Do placówki może wejść tylko rodzic/opiekun prawny z dzieckiem, bez osób towarzyszących.
 15. Wchodząc do szatni należy pamiętać, że przebywać w niej może dwoje rodziców i dwoje dzieci. Pozostali czekają przed wejściem do przedszkola w odległości od siebie 2 m.
 16. Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, wprowadza obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.
 17. Dziecko z szatni odbierane jest przez pracownika przedszkola i zaprowadzane na salę. Obowiązuje zakaz wchodzenia do sal i do innych pomieszczeń przedszkola.
 18. Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37,5 o C lub dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcie dziecka.
 19. Rodzic po przyprowadzeniu oraz przy odbieraniu dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia placówki.
 20. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej.
 21. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek, pluszaków, picia, jedzenia, itd.
 22. Do przedszkola nie wprowadza się wózków, hulajnóg, rowerów i innych środków transportu.
 23. W przedszkolu w okresie pandemii nie myjemy zębów, nie leżakujemy.
 24. Znajdujące się w sali dystrybutory wody mogą być obsługiwane tylko i wyłącznie przez pracowników przedszkola.
 25. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego – każda grupa ma własny, wydzielony teren. Zachowany zostanie 15 –minutowy odstęp pomiędzy grupami przy wychodzeniu na dwór. W przypadku braku możliwości dezynfekcji sprzętu – zostanie on zabezpieczony przed używaniem.
 26. Zabronione są wyjścia dzieci poza teren placówki oraz wycieczki.
 27. Dzieci spożywają posiłki w sali danej grupy. Każde dziecko ma wyznaczone miejsce przy stoliku. Dzieci siedzą maksymalnie po 3 osoby przy 6-osobowych stolikach. Po każdym posiłku stoły i krzesła są dezynfekowane, a naczynia myte i wyparzane w zmywarce.
 28. Sale są wietrzone co godzinę lub w razie możliwości pogodowej stale jest otwarte okno.
 29. Codziennie po skończeniu pracy na salach dokonywana jest dezynfekcja zabawek.
 30. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 31. Pracownicy są zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej.
 32. Pracownicy obsługi przeprowadzają codzienną dezynfekcję, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, włączników, itp.
 33. Nauczyciele są zobowiązani do pilnowania, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk oraz do dawania właściwego przykładu.
 34. Na terenie placówki odstępy między osobami dorosłymi powinny wynosić min. 2m. Zakazuje się również tworzenia zgromadzeń osób dorosłych, jak i dzieci, podczas pobytu w przedszkolu.
 35. Bezpośrednie konsultacje nauczyciela z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać się będzie z wykorzystaniem domofonu w przedsionku przedszkola.
 36. Rodzic/opiekun powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem,
 • nie podawanie ręki na przywitanie,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania
 1. RODZIC PRZYSYŁAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA MUSI BYĆ ŚWIADOMY, ŻE NARAŻA SWOJE DZIECKO, SIEBIE, SWOJĄ RODZINĘ
  I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NA MOŻLIWOŚĆ ZAKAŻENIA COVID-19.