Informacja dla rodziców nowo przyjętych dzieci

 

Informacja dla rodziców  nowo przyjętych dzieci

 

 • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 630 – 1730
 • Podstawa Programowa w przedszkolu realizowana jest w godzinach 800 -1300.
 • Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2020 r. będzie wynosiła 10,00 zł ( dziesięć złotych ).
 • Rodzice dokonują opłaty z tytułu korzystania ze świadczeń za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizowanie Podstawy Programowej.

Opłata obejmuje koszty pobytu dziecka w godzinach porannych tj. od 630 – 800 oraz po godzinie 1300 do 17.30 i naliczana jest w wysokości 1.00 zł za każdą godzinę.

 Opłata godzinowa według czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponoszona przez rodzica:

 • 3 godziny x 22 dni x 1zł =   66zł
 • 4 godziny x 22 dni x 1zł =   88zł
 • 5 godzin   x 22 dni x 1zł = 110zł 
 • 6 godzin   x 22 dni x 1zł = 132zł

Opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłata za wyżywienie

 • 10zł x  22dni = 220,00 zł

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Składka na rzecz Rady Rodziców – według deklaracji ( w ubiegłym roku była to kwota 60 zł miesięcznie)

 Całkowity koszt miesięczny pobytu dziecka w przedszkolu zapisanego na 11 godzin dziennie tj. od godziny 630 do 1730 wynosi :

 1. Opłata godzinowa                                 132 zł
 2. Opłata za wyżywienie                           220 zł
 3. Składka na rzecz Rady Rodziców          60 zł

                                                      Razem    412 zł

 

 • Sprzedaż identyfikatorów zbliżeniowych służących do elektronicznej ewidencji dzieci oraz otwierania furtki oraz drzwi wejściowych odbywać będzie się od 01.09.2020 r. w godzinach 0800 – 1200 w sekretariacie przedszkola.
 • Rodzice dokonują opłaty godzinowej i opłaty za wyżywienie po otrzymaniu informacji mailowej od Pani Anny Pejas.
  W tytule przelewu proszę wpisać NAZWISKO i IMIĘ dziecka oraz GRUPĘ do której uczęszcza.
  Bardzo prosimy o dokonywanie przelewów na poszczególne konta podane poniżej do 8 dnia każdego miesiąca.
 • W związku ze stanem epidemiologicznym prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie przelewem.
  Numer konta za wyżywienie:
  94 1240 6380 1111 0010 8659 2786
  Numer konta opłaty godzinowej:
  56 1240 6380 1111 0010 8659 2597
  Numer konta rady rodziców:

  02 8931 0003 0736 2848 2000 0001
 • Do przedszkola przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godziny 815

Śniadanie podawane jest dzieciom o godzinie 830.

O godzinie 900 rozpoczynają się już zajęcia obowiązkowe.

 • W uzasadnionych przypadkach ( np. wyjście z dzieckiem na szczepienie, do lekarza) można przyprowadzić dziecko o innej porze , ale ten fakt należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godziny 830 i w tej sytuacji poinformować czy zostawić dla dziecka śniadanie bądź podać dziecku śniadanie w domu.

W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.

 • Opłatę za RADĘ RODZICÓW należy wpłacać według deklaracji na rachunek bankowy :

02 8931 0003 0736 2848 2000 0001  lub w kancelarii w dniach wyznaczonych do pobierania opłat za przedszkole

 • Prosimy nie pozostawiać na terenie przedszkola wózków, hulajnogi, rowerów itp. ze względu na prowadzone prace remontowe.