Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne gr. III na 28.09.2020 do 09.10.2020r.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne

 

 • Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu
 • Uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej
 • Budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi
 • Wdrażanie do współdziałania w zespole
 • Poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, współdziałania w zespole
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku
 • Poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej
 • Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew
 • Rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci i uwagi
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie- kolory jesieni,poznawanie symboliki wybranych roślin
 • Rozwijanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w trakcie wykonywania pracy i stosowania się do poleceń Nauczyciela
 • Zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się nożyczkami i innymi przyborami.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów
 • Budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw, określanie części jadalnej.
 • Dokonywanie klasyfikacji warzyw według jednej cechy- rodzaju.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6 i więcej
 • Kształtowanie umiejętności określania smaku, zapachu, twardości warzyw.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych ze spożywaniem warzyw
 • Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią podczas pracy z obrazkiem
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców

 

 

„Dziecięca matematyka” wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

 

-Utrwalenie  pojęć: duży- większy- największy; mały- mniejszy- najmniejszy;

-Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych  możliwości;