Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne w grupie II od 21.12. do 31.12.2020r

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYTYCZNEJ

W GRUPIE II NA MIESIĄC 21.12-31.12.2020r           

Nauczycielki:                                                                                                                                                     Monika Kądziela-Woźniak 

 Ewa Łęcka

Temat kompleksowy:

-„ Czekamy na święta  Bożego  Narodzenia”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Zachęcanie dzieci do czynnego uczestnictwa w uroczystości  –  Spotkanie Wigilijne;

-Zwracanie uwagi na konieczność  otoczenia bliskich  osób opieką;

-Zachęcanie do uczestnictwa w przygotowaniach  przedświątecznych;

-Uświadomienia znaczenia  przygotowania upominków i sprawiania przyjemności innym  osobom;

-Usprawnianie aparatu mowy poprzez udział w  zabawach logopedycznych;

-Zapoznanie z nazwami miesięcy;

-Zachęcanie do śpiewania piosenek o tematyce świątecznej i kolęd;

-Rozwijanie sprawności manualnych poprzez prace plastyczne, np. rysowanie, lepienie, wycinanie, itp;

-Wdrażanie  do słuchania  dłuższych  opowiadań;

-Zachęcanie dzieci do  kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków;

-Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych, zabaw ruchowych, na świeżym powietrzu;

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.

-Działania wynikające z potrzeb , zainteresowań  i możliwości dzieci;

-Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Przeliczanie na konkretach  liczebnikami głównymi i porządkowymi wg indywidualnych możliwości dzieci;

-Kształtowanie umiejętności wymieniania   następujących  po sobie 4 pór roku , oraz nazw miesięcy;