Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II – 15-26.03.2021r.

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE II NA MIESIĄC 15.03-26.03.2021r

  Nauczycielki:  Monika Kądziela-Woźniak

                             Ewa Łęcka                              

Temat kompleksowy: 

XV  „Czekamy na wiosnę”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 – Obserwowanie zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pory roku- w otoczeniu społecznym    i w przyrodzie;

– Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych, zjawisk atmosferycznych  

  charakterystycznych dla wiosny.

– Zapoznanie z przysłowiem – „W marcu jak w garncu, Jedna jaskółka wiosny nie czyni ”;

– Założenie zielonego kącika na oknie, sadzenie cebulek , sianie nasion. Prowadzenie

  obserwacji wzrostu roślin w kąciku przyrody;

-Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych

  dyżurów;

– Utrwalenie wyglądu i nazw zwierząt  mieszkających  na wsi;

– Zapoznanie z kalendarzem pogody, codzienne  określanie i zaznaczanie pogody;

– Rozwijanie logicznego myślenia podczas układania i rozwiązywania zagadek słowno-

  obrazkowych;

-Kształcenie dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem artykulacyjnym i

  gramatycznym;

-Stwarzanie sytuacji do rozwijania ekspresji twórczej plastycznej, muzycznej i ruchowej;

 -Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych (krzewy,

  drzewa, kwiaty, ptaki),  zabaw ruchowych,  na świeżym powietrzu;

-Wyrabianie umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania się w zależności od

  temperatury i rozbierania się w szatni, przed i po gimnastyce korekcyjnej, dbania o własne

   rzeczy, odkładania ich do indywidualnych półek.                       

  -Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, prawidłowe mycie rąk,

  sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, prawidłowe trzymanie sztućców, samodzielne

  spożywanie posiłków, zachęcanie do próbowania surówek i zielonych dodatków do

  kanapek.                                                                                                                                             –

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie

  zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie,

  stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.

-Działania wynikające z potrzeb , zainteresowań  i indywidualnych  możliwości dzieci;

 Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Doskonalenie umiejętności liczenia obiektów- przeliczanie  w zakresie 6 i więcej wg.   

  indywidualnych możliwości dzieci;

-Kształtowanie umiejętności mierzenia- porównywanie obiektów i szacowanie ich długości    

  (wielkości);