Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   12.04. – 23.04.2021r

  Nauczycielki:

 Monika Kądziela-Woźniak

 Ewa Łęcka

 Temat  kompleksowy:

XVII. „Z kulturą za pan brat – jestem kulturalny”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Poznanie wartości wiary we własne siły – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwalnych w rożnych sytuacjach, wdrażanie do szanowania emocji innych.

-Zapoznanie z pojęciami- legenda, film animowany, kino, teatr, poznanie cech baletu i opery.

-Doskonalenie umiejętności  budowania komunikatywnej wypowiedzi.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania muzyki poważnej, muzyki w wykonaniu  Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca – Mazowsze,  rozwijanie słuchu muzycznego.

-Zapoznanie ze znaczeniem słowa –„Przyroda”. Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne.

-Promowanie postaw ekologicznych  poprzez udział w akcji – Światowy Dzień Ziemi -22 kwietnia.

-Kształcenie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: proszę, przepraszam, dziękuję.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem  na określony temat.

-Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem kompleksowym, rozwijanie twórczości u dzieci.

-Podczas pobytu w ogrodzie prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego

i pogody.

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i  indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Zabawy z kodowaniem, utrwalanie kolorów, przeliczanie kropek na kartonikach wg  indywidualnych możliwości dzieci;

Rytmy – wyklaskiwanie, wytupywanie podanego rytmu;