Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE  I  NA MIESIĄC   12.04. – 23.04.2021r.

Nauczycielki:

Maria Karczewska

Milena Ponichtera

Temat  kompleksowy: „Dbamy  o przyrodę”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.
 2. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych.
 3. Zachęcanie dzieci do poszerzenia zainteresowań matematycznych.
 4. Zapoznanie z zasadami segregowania odpadów.
 5. Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną.
 6. Rozwijanie mięśni narządów mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne.
 7. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 8. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole.
 9. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej.
 10. Rozwijanie sprawności manualnej, tworzenie prac plastycznych.
 11. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne
 12. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

„Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

 • Klasyfikacja – segregowanie wg określonej cechy
 • Liczenie obiektów zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu