Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 10.05 do 21.05.2021r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE II NA MIESIĄC 10.05. – 21.05.2021r

Nauczycielki:
Monika Kądziela-Woźniak
Ewa Łęcka
Temat kompleksowy:
XIX. „Ja i moja rodzina”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Ukazanie roli i wartości rodziny, oraz znaczenia bycia w rodzinie;
-Poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych;
-Budzenie u dzieci przywiązania do domu rodzinnego, rodziców, rodziny;
-Wdrażanie do spełniania określonych, stałych obowiązków w domu;
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat.
-Zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w przygotowaniach i występie z inscenizacją z okazji
Dnia Rodziny;
-Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;
-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej i muzycznej, tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych (passe-partout).
-Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki poważnej – W. A. Mozarta;
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, przepraszam, dziękuję.
-Zachęcanie dzieci do codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na
bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie itp.); -Prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego i pogody w ogrodzie;
-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, niezabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.
-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych możliwości na konkretach.
-Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.