Zamierzenia opiekuńczo-0wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 07.06 -18.06.2021r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ  W GRUPIE II NA MIESIĄC   06. – 18.06.2021r

Nauczycielki:                                                                                                                                               Monika Kądziela-Woźniak                                                                                                                   Ewa Łęcka

Temat kompleksowy:                                                                                                                              „ Zwierzęta domowe i egzotyczne”                                                                                                                                                                                                                                                            ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Zapoznanie z różnymi rasami kotów i psów, gatunkami ryb, ptaków oraz  ich

charakterystycznymi cechami – wyglądem zwierząt, sposobem odżywiania, oraz miejsca

zamieszkania;

-Zapoznanie z rolą psa w życiu człowieka – pies ratownik, przewodnik, policyjny itp;

-Poznanie zwierząt egzotycznych, ich cech charakterystycznych i środowiska w którym żyją;

-Zapoznanie z pracą weterynarza;

-Wdrażanie  do słuchania  dłuższych  opowiadań;

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat;

 -Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;

-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji:  słownej,   ruchowej, plastycznej i muzycznej,  tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych;

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania  zwrotów:  proszę, przepraszam, dziękuję;

-Zachęcanie dzieci do  codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na

bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie itp.);                       -Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych;

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, niezabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych;

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;         

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Kształtowanie pojęć matematycznych określających kierunki w przestrzeni,

– z prawej, z lewej w przód, w tył,  w bok, na wprost;

-Kontynuowanie rytmów,  przeliczanie na konkretach liczebnikami głównymi w zakresie   indywidualnych możliwości dzieci;