REKRUTACJA 2022/23

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2022 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2016), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie udostępniona w czerwcu tylko dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w marcowej rekrutacji.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wypłyną po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem)

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą)

Prezydent Miasta Pruszkowa

 

 

Zarządzenie nr 23/2022

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 • 2

Harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, o którym mowa w § 1 stosuje się również do niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 • 3

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent

Miasta Pruszkowa

 

Paweł Makuch

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 23/2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny od 11.02.2022 r. do 21.02.2022 r.
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

 

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.03.2022 r. (o godzinie 8.00 zostanie uruchomiony system elektroniczny) do 15.03.2022 r. (o godzinie 16.00 zostanie zamknięty system elektroniczny)

 

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 16.03.2022 r. do 23.03.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25.03.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.03.2022 r. do 01.04.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 05.04.2022 r.

 

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

 

Procedura odwoławcza

Od 05.04.2022 r. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynności Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.06.2022 r. (o godzinie 8.00 zostanie uruchomiony system elektroniczny) do 10.06.2022 r. (o godzinie 16.00 zostanie zamknięty system elektroniczny)

 

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 20.06.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 27.06.2022 r.
Procedura odwoławcza od 28.06.2022 r.

 

 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa  Nr 23/2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły

 

Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 16.03.2022 r. -30.03.2022 r. 01.07 – 15.07.2022 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym 31.03.2022 r. 19.07.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2022 r. 22.07.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 12.04.2022 r. do końca lipca

 

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca

UCHWAŁA Nr XXXIII.342.2021

RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 • 1.1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przypisaną im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

 1. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

 • 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/ szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 • 3. Jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc, decydujące jest kryterium dochodowe, o którym mowa w załączniku Nr 1 Lp. 6.

 

 • 4. Traci moc Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

 

 • 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

 • 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

 

                                                                                                 Krzysztof Biskupski

 

 

Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.342.2021

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania uprawnień do skorzystania z kryteriów
1. Kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia                     z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.  

 

8

Zaświadczenie lekarskie o odbyciu wszystkich obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenie lekarskie o konieczności odroczenia obowiązkowych szczepień ochronnych ze względu na stan zdrowia
2. Otrzymywanie przez rodziców kandydata zasiłku rodzinnego.

 

      

       4

Kserokopia decyzji o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego.
3. Wykonywanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych pracy zawodowej, nauka w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.  

2

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie szkoły /uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
4. Odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka podatku dochodowego w Gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno).  

3

Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej – pierwsza strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy.
5. Rozpoczynanie lub kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.  

8

Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
 

 

 

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka od 0 do 1 pkt, przy czym:

a)     w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 111 ze zm.)  –   1pkt;

b)     w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Wzór:

 

                             100% kwoty, o której mowa w art.5

                              pkt.1 ustawy o świadczeniach

                             rodzinnych *

Liczba punktów=———————————————–

                            dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

   

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

*100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) zaktualizowanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.
z 2018 r. poz.1497).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIII.342.2021

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

 

………………………………………

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

………………………………………

adres zamieszkania

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie rodzinnym zamieszkują:

Nazwisko i imię członka pozostającego we wspólnym gospodarstwie rodzinnym:

 

1) ……………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………………….

5) ……………………………………………………………………………………….

 

 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi………………………………. *

* (dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

…………………………………………………………..

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna