Aktualności

Dzień Babci i Dziadka

W dniach 17,18.01.2019r odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci  z wszystkich grup zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne.

DSC_0303 DSC_0306 DSC_0309 DSC_0315

 

DSC_0308

DSC_0317 DSC_0318 DSC_0330 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0343 DSC_0346 DSC_0337 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0343 DSC_0346 DSC_0348 DSC_0349 Resized_20190118_153935_3725 Resized_20190118_154015_310

Dzień Babci i Dziadka

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystość                           z okazji Ich Święta.

17.01 (czwartek) gr. II godz. 15.30

                             gr. IV godz. 16.00

18.01 (piątek) gr. I godz. 15.30

                          gr. III godz. 16.00

 

 

Ramowy Rozkład Dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
(ogólny)
Czas od – do Aktywności dzieci

I
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, itp. Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.30 – 8.40 Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.
8.40 – 9.05-9.15 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Śniadanie. Mycie zębów.

II 9.05 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
10.00 – 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
10.30– 11.00 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno – porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Spożywanie zupy.
11.00 – 11.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.
11.20 – 12.20 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe. Zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, prowadzenie badań przyrodniczych itp.
12.20 – 13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno– porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania – nabywanie sprawności samoobsługowych.
III
13.00- 14.40 Poobiedni odpoczynek w gr. I – doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Indywidualne i zespołowe swobodne zabawy dzieci.
14.40 – 15.30 Czynności organizacyjno – porządkowe: doskonalenie umiejętności samoobsługowych, ubierania się po poobiednim odpoczynku. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – porządkowe i organizacyjne – pomoc podczas nakrywania do stołu. Podwieczorek. Zabawa ruchowa
15.30 – 17.30
Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb i zainteresowań. Zabawy swobodne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.
• zajęcia w gr. II, III, IV
• j. angielski według harmonogramu.
• religia według harmonogramu.
• Gimnastyka korekcyjna według harmonogramu.

Ramowy rozkład dnia 2018/2019r.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

                           (ogólny)

  Czas od – do Aktywności dzieci
 

 

 

I

 

 

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, itp. Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.30 – 8.40 Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.
8.40 – 9.05-9.15 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Śniadanie. Mycie zębów.
II 9.05 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
10.00 – 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
10.30– 11.00 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno – porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu.  Spożywanie zupy.
11.00 – 11.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.
11.20 – 12.20 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe. Zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, prowadzenie badań przyrodniczych itp.
12.20 – 13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno– porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania – nabywanie sprawności samoobsługowych.
 

 

III

 

 

 

 

13.00- 14.40 Poobiedni odpoczynek w gr. I – doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
  Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Indywidualne i zespołowe swobodne zabawy dzieci.
14.40 – 15.30 Czynności organizacyjno – porządkowe: doskonalenie umiejętności samoobsługowych, ubierania się po poobiednim odpoczynku. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – porządkowe i organizacyjne – pomoc podczas nakrywania do stołu. Podwieczorek. Zabawa ruchowa
15.30 – 17.30 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb i zainteresowań. Zabawy swobodne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

  • zajęcia w gr. II, III, IV
  • j. angielski według harmonogramu.
  • religia według harmonogramu.
  • Gimnastyka korekcyjna według harmonogramu.

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

W PRUSZKOWIE

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Pruszkowie reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą
przy ul. Chopina 1,  05-800 Pruszków

tel. (22) 7586832

e-mail: sekretariat@przedszkole3.pruszkow.pl

adres WWW: www. przedszkole3.pruszkow.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją: Inspektor ochrony danych).

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją statutowych zadań przedszkola wynikających z ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Miejskie  nr 3
w Pruszkowie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3.Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych przepisów prawa, przetwarzają dane osobowe przekazane przez Administratora.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1.Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1)dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 15 RODO),

2)sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 16 RODO),

3)usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
oraz gdy administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO)

4)ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych
jest kwestionowana i przetwarzanie jest niezgodne z prawem (art. 18 RODO),

5)przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
(art. 20 RODO), a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe,
z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

 1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku
jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.

2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się
w następujący sposób:

  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:

1)ustawowym,

2)umownym,

3)warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.