Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pruszkowie w roku szkolnym 2020/2021r.

Wymaganie 9
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Pytania kluczowe

1.W jaki sposób dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie i realizowanie planu pracy przedszkola?
2. W jaki sposób nauczyciele doskonalą się zawodowo i czy są do tego zachęcani przez dyrektora?
3. Jaki jest wpływ wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola?
4. W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują bazę przedszkola oraz wiadomości z odbytych szkoleń do codziennego planowania pracy?
5. Jaki jest wpływ rodziców na planowanie pracy przedszkola?
6. Jakie procedury dotyczące bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu?
Wnioski końcowe
1. W przedszkolu wykorzystuje się wnioski z nadzoru pedagogicznego pod kątem rozwoju przedszkola.
2. Podejmuje się działania zapewniające wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola.
3. W przedszkolu są ustalone i przestrzegane regulaminy i procedury bezpieczeństwa,

Rekomendacje                                                                                                                                                      1.W dalszym ciągu należy wykorzystywać wnioski z nadzoru pedagogicznego celem rozwoju przedszkola.                                                                                                                                                              2.Należy kontynuować działania zapewniające wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola.                                                                                                       3.W przyszłym roku w dalszym ciągu należy zadbać o to, aby pracownicy przedszkola znali i przestrzegali procedury i regulaminy obowiązujące w przedszkolu.

 w związku z sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie  wprowadza zmiany w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa

W punkcie 12

Wchodząc do szatni należy pamiętać, że przebywać w niej może  8  rodziców i  8  dzieci. Pozostali czekają przed wejściem do przedszkola w odległości od siebie 1,5 m.

W punkcie 13

Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, może wprowadzić obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.

Przypominamy, że dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15

procedura cowid — czerwiec 2021 r

Życzenia.

Szanowni  Państwo!
Zgodnie z tradycją naszego przedszkola w maju organizowana była wspólna rodzinna uroczystość „Święto Rodziny” Niestety   ze              
względu na pandemię, piknik rodzinny nie odbędzie się.    W tym wyjątkowym czasie życzymy Państwu jak najwięcej radosnych chwil, pogody ducha, realizacji planów i marzeń oraz codziennych uśmiechów Waszych dzieci.                                                      Dyrektor ,Rada Pedagogiczna i  Pracownicy Przedszkola


Olimpiada sportowa.

W dniu 19.05.2021r w naszym przedszkolu odbyła się „Olimpiada sportowa”-zgodnie z realizowanym projektem: „Pruszków poznasz, polubisz”, w której udział wzięły dzieci z grupy IV. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem dzieci z flagami: Polski, Olimpijską, Pruszkowską, Unii Europejskiej, Grecji  , było wiele konkurencji sportowych np. rzut piłką koszykową do kosza, kręgle, rzut piłki do bramki, przeciąganie liny, dzieci śpiewały piosenki o sporcie, uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem Hymnu Narodowego i wręczeniem pucharu i medali przez p. Dyrektor.

Do góry