Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie I – 01.02- 12.02.2021r

PLAN PRACY NA OKRES OD 01.02.2021 r. DO 12.02.2021 r.
Grupa I dzieci 3 letnie

Nauczycielki:Maria Karczewska
Milena Ponichtera

Temat kompleksowy: ,,Baśnie, bajki, bajeczki’’
ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2. Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć.
3. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych poprzez przekaz osobowy nauczyciela i tworzenie warunków sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu tych wartości.
4. Wdrażanie do słuchania bajek, w których można określić uczucia bajkowych postaci.
5. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz twórczego opowiadania.
6. Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych o tematyce baśniowej.
7. Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia. Porównywanie długości. Stosowanie określeń – krótki, krótszy, długi, dłuższy.
8. Nabywanie nawyku utrzymywania porządku w swoim otoczeniu podczas wykonywania pracy plastycznej.
9. Rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych poprzez śpiewanie piosenek
i ilustrowanie ich ruchem.
10. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
11. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

„Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska
• ,,Zima”- zabawa dydaktyczna grupowanie przedmiotów ze względu na przeznaczenie, różnicowanie i grupowanie ze względów na przynależność np. rzeczy do łazienki

• „Budujemy domy” zabawa dydaktyczna dostrzeganie cech wspólnych i różnych dla grupy przedmiotów. Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich cech.