Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli miejskich w Pruszkowie
będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.
od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00
Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji:

System elektronicznej rekrutacji

Wykaz Przedszkoli Miejskich,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Rekrutacja do pruszkowskich PM w roku szkolnym 2024.2025 

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.
Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli, które wskazali Rodzice we wniosku, Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:
– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.
Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim:
– może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
– może zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach
do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.
Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2018), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Postępowanie uzupełniające
Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy
w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:
dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Poniżej linki z uchwałą i zarządzenie z harmonogramem rekrutacji:

https://bip.um.pruszkow.pl/uchwala/6386/lxxi-648-2023

https://bip.um.pruszkow.pl/zarzadzenie/7561/24-2024

Rekrutacja 2023/2024 r.

Szanowni Państwo,

W terminie od 10 lutego do 20 lutego 2023r. można składać w przedszkolu Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, która jest do pobrania poniżej w załączniku lub na 4Parents.  Deklarację składają rodzice dzieci 3-5-letnich uczęszczających do naszego przedszkola do wystawionego w szatni pudełka. Brak złożenia deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

W załączeniu również zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa, Uchwała Rady Miasta Pruszkowa oraz informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. 

Link do rekrutacji:

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Z poważaniem

Iwona Długosz-Szewczyk

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023 Rekrutacja do pruszkowskich PM w roku szkolnym 2023 2024 — kopia Uchwała Nr LXXI.648.2023 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zarzadzenie zmieniające w sprawie harmonogramu rekrutacji 2023.2024 (1)

Rekrutacja do pruszkowskich PM w roku szkolnym 2023 2024 — kopia

Rekrutacja 2022/2023r.

 

 

 

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli 

w roku szkolnym 2022/2023

 

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2022 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

 

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli
w procesie rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie
z następującymi kryteriami:

-kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2016), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa.

Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie udostępniona w czerwcu tylko dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w marcowej rekrutacji.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wypłyną po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

 

                       

Prezydent Miasta Pruszkowa

 

 

Zarządzenie nr 23/2022

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 • 2

Harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, o którym mowa w § 1 stosuje się również do niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 • 3

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

     Prezydent

Miasta Pruszkowa

 

 Paweł Makuch

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 23/2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny od 11.02.2022 r. do 21.02.2022 r.
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

 

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.03.2022 r. (o godzinie 8.00 zostanie uruchomiony system elektroniczny) do 15.03.2022 r. (o godzinie 16.00 zostanie zamknięty system elektroniczny)

 

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 16.03.2022 r. do 23.03.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25.03.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.03.2022 r. do 01.04.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 05.04.2022 r.

 

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

                                                      

 Procedura odwoławcza

Od 05.04.2022 r. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynności Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.06.2022 r. (o godzinie 8.00 zostanie uruchomiony system elektroniczny) do 10.06.2022 r. (o godzinie 16.00 zostanie zamknięty system elektroniczny)

 

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 20.06.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 27.06.2022 r.
Procedura odwoławcza od 28.06.2022 r.

 

 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa  Nr 23/2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły

 

Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 16.03.2022 r. -30.03.2022 r. 01.07 – 15.07.2022 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym 31.03.2022 r. 19.07.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2022 r. 22.07.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 12.04.2022 r. do końca lipca

 

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca

UCHWAŁA Nr XXXIII.342.2021

RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 • 1.1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przypisaną im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

 1. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

 • 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/ szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 • 3. Jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc, decydujące jest kryterium dochodowe, o którym mowa w załączniku Nr 1 Lp. 6.

 

 • 4. Traci moc Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

 

 • 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

 

 • 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

 

                                                                                                 Krzysztof Biskupski

 

 

                                                                      Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.342.2021

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania uprawnień do skorzystania z kryteriów
1. Kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia                     z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.  

 

8

Zaświadczenie lekarskie o odbyciu wszystkich obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenie lekarskie o konieczności odroczenia obowiązkowych szczepień ochronnych ze względu na stan zdrowia
2. Otrzymywanie przez rodziców kandydata zasiłku rodzinnego.

 

      

       4

Kserokopia decyzji o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego.
3. Wykonywanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych pracy zawodowej, nauka w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.  

2

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie szkoły /uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
4. Odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka podatku dochodowego w Gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno).  

3

Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej – pierwsza strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy.
5. Rozpoczynanie lub kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.  

8

Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
 

 

 

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka od 0 do 1 pkt, przy czym:

a)     w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 111 ze zm.)  –   1pkt; 

b)     w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Wzór:

 

                             100% kwoty, o której mowa w art.5

                              pkt.1 ustawy o świadczeniach

                             rodzinnych *

Liczba punktów=———————————————–

                            dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

*100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) zaktualizowanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.
z 2018 r. poz.1497).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIII.342.2021

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

 

………………………………………

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

………………………………………

adres zamieszkania

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie rodzinnym zamieszkują:

Nazwisko i imię członka pozostającego we wspólnym gospodarstwie rodzinnym:

 

1) ……………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………………….

5) ……………………………………………………………………………………….

 

 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi………………………………. *

* (dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

…………………………………………………………..

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

1 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani
do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r.
do 09.04.2021r.
 

12 kwietnia 2021 r.zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli złożyć wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, w której będą
do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.

Zmiany w harmonogramie czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr  94/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 marca 2020r. zmieniającego  Zarządzenie  nr 23/2020  z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany.

Wnioski rekrutacyjne  Rodzice mogą składać w specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych zachowując zasady bezpieczeństwa. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach ze specjalnym opisem  tzn.  imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  do specjalnie przygotowanych urn lub pudełek. Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail . Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

 

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym *

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania na kolejny rok szkolny

Od 21.02.2020 r.

od godz. 8.00

do 28.02.2020 r.

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

od 16.03.2020 r.

od godz.8.00

do 30.03.2020 r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  

od 30.03.2020 r.

do 08.04.2020 r.

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

09.04.2020 r,

do 17.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15.05.2020r.

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

od 15.05.2020 r.

do 31.08.2020 r.

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

**Postępowanie rekrutacyjne dla rodziców przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza  systemem  elektronicznym.

 

Procedura odwoławcza

Od  15.05.2020 r.  

·         W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

·         Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

·         W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może  wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  dla klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły.

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

                                                                                                       25.05.2020r.                       -05.06.2020r.    

                               

                           01.07.2020r.-                                                          17.07.2020r.                                                                       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

09.06.2020 r.

 

20.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

16.06.2020 r.

 

24.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  

19.06.2020 r.

 

do końca lipca

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca.

Zmiany w harmonogramie czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr  94/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 marca 2020r. zmieniającego  Zarządzenie  nr 23/2020  z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany.

   Wnioski rekrutacyjne  Rodzice mogą składać w specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych zachowując zasady bezpieczeństwa. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach ze specjalnym opisem  tzn.  imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  do specjalnie przygotowanych urn lub pudełek.

Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail .

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

 

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym *

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania na kolejny rok szkolny

Od 21.02.2020 r.

od godz. 8.00

do 28.02.2020 r.

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

od 16.03.2020 r.

od godz.8.00

do 30.03.2020 r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzającychspełnianie kryteriów rekrutacyjnych  

od 30.03.2020 r.

do 08.04.2020 r.

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

09.04.2020 r,

do 17.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15.05.2020r.

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

od 15.05.2020 r.

do 31.08.2020 r.

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

**Postępowanie rekrutacyjne dla rodziców przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza  systemem  elektronicznym.

 

Procedura odwoławcza

Od  15.05.2020 r.  

·         W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

·         Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

·         W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może  wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  dla klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły.

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

                     25.05.2020r. -05.06.2020r.    

                               

                                   01.07.2020r.- 17.07.2020r.                                                                       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

09.06.2020 r.

 

20.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

16.06.2020 r.

 

24.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  

19.06.2020 r.

 

do końca lipca

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca.

 

Zmiany zasad rekrutacji.

Zmiany zasad rekrutacji.
Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli, żłobków i klas I szkół podstawowych, dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji.
W dniach 16 – 30 marca br. odbędzie się tylko rekrutacja elektroniczna:
Żłobki poprzez stronę : pruszkow.nullo.pl
Przedszkola przez stronę : pruszkow.formico.pl
W dniach 30 marca – 08 kwietnia br. będzie można składać wnioski do placówek w formie papierowej.
Pozostałe zasady rekrutacji pozostają na dzień dzisiejszy bez zmian.