PRACA – KUCHARKA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie zatrudni:

KUCHARKĘ  na pełny etat

CV prosimy przesłać  na adres:  pm3@miasto.pruszkow.pl

Oferta pracy dla nauczycieli

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego na czas zastępstwa. Wymagane wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Oferty prosimy kierować
na adres e-mail:  pm3@miasto.pruszkow.pl

Dyżur wakacyjny 2023/2024

Szanowni Państwo poniżej informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2023/24 :                                                                                                                                                        Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa, harmonogram dyżurów, wniosek.

https://bip.um.pruszkow.pl/zarzadzenie/7560/23-2024                                                                                          Dyżur wakacyjny 2024                                                                                                                    Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2024

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli miejskich w Pruszkowie
będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.
od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00
Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji:

System elektronicznej rekrutacji

Wykaz Przedszkoli Miejskich,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Rekrutacja do pruszkowskich PM w roku szkolnym 2024.2025 

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.
Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli, które wskazali Rodzice we wniosku, Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:
– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.
Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim:
– może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
– może zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach
do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.
Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2018), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Postępowanie uzupełniające
Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy
w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:
dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Poniżej linki z uchwałą i zarządzenie z harmonogramem rekrutacji:

https://bip.um.pruszkow.pl/uchwala/6386/lxxi-648-2023

https://bip.um.pruszkow.pl/zarzadzenie/7561/24-2024