Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne – 01.09-25.09.2020r

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   01.09. – 25.09.2020r

Nauczycielka:

  Monika Kądziela-Woźniak                                                                                                        

 Tematy  kompleksowe:

-„Witamy w przedszkolu”

– „Wspomnienia z wakacji”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

– Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez wspólne zabawy i działania.

– Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – wzajemne poznawanie imion i  

  nazwisk,  kulturalne odnoszenie się do siebie.

– Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i  

  akceptacji, dostrzeganie potrzeb innych.

– Zapoznanie z najbliższym otoczeniem – sala, łazienka, szatnia, ogród przedszkolny

  i ich przeznaczeniem.

-Zrozumienie  przez dzieci sensu ustalenia norm, zasad i zakazów w naszej grupie.

-Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności   

  samoobsługowych

– Nabywanie przez dzieci umiejętności rozróżniania uczuć i radzenia sobie z nimi.

 -Kulturalne zwracanie się do siebie i stosowanie form  grzecznościowych.

-Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się  doświadczeniami i      

  przeżyciami.

-Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności      

  samoobsługowych – w szatni, sali, łazience oraz korzystania z kącików i  wspólnej  

  zabawy.

-Niwelowanie niechęci do spożywania różnych produktów; zwrócenie uwagi na                          

  kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków.

-Zapewnianie dzieciom możliwości pobytu na świeżym powietrzu i  prowadzenia  

  obserwacji przyrodniczych.

-Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

  „Dziecięca matematyka” wg  Ewy  Gruszczyk- Kolczyńskiej, Ewy  Zielińskiej

  – Kształtowanie pojęć matematycznych duży – mały oraz wyobrażeń przestrzennych:

     wysoko – nisko – określanie położenia przedmiotów względem siebie.

  – Przeliczanie w zakresie 4 i więcej zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci;

  – Kształtowanie orientacji schematu własnego ciała i drugiej osoby.