NOWY REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PRUSZKOWIE

Szanowni Państwo.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem ewidencji pobytu dzieci w PM nr 3 obowiązującym od 3 stycznia 2022 r.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3

w Pruszkowie z dnia 28.12.2021

 

 

 

 

 

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PRUSZKOWIE

 

 

 

Rozdział 1.
Podstawy prawne

 • §1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady elektronicznej ewidencji czasu, w którym dziecko przebywa w przedszkolu oraz obliczanie opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu wg ustalonych stawek.
 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
 • Uchwały nr XLII.435.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

 • . 1. W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pruszkowie od dnia 3 stycznia 2022 r. obowiązuje elektroniczna forma dokumentowania i rozliczania czasu pobytu dzieci w placówce z wykorzystaniem systemu „4Parents”.
 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka aplikacja „4Parents” wykorzystuje indywidualne kody PIN oraz czytnik (tablet) rejestrujący „przyjście” i „wyjście” dziecka.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów), korzystających z usług przedszkola.

 

 Rozdział 3.
Zasady korzystania z systemu

 • § 3. 1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą czytnika (tabletu) zamontowanego w szatni przedszkola i kodów PIN, przypisanych do każdego opiekuna dziecka.
 1. Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje to zdarzenie wpisując swój indywidualny kod PIN na czytniku (tablecie) umieszczonym w szatni przedszkola. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.
 2. Opuszczając budynek Przedszkola należy ponownie wpisać swój indywidualny kod PIN na czytniku (tablecie) umieszczonym w szatni przedszkola – czytnik zarejestruje godzinę wyjścia dziecka.
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu oraz opłatę za wyżywienie.
 4. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz. 6.30-17.30) z odliczeniem 5 godzin (wyznaczonych na bezpłatną realizację podstawy programowej). Godziny bezpłatnej realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 to 8.00-13.00. W przypadku niezarejestrowania wejścia, odpłatność będzie naliczona od godz. 6.30. W przypadku niezarejestrowania wyjścia, odpłatność będzie naliczona do godz. 17.30.
 5. Pierwszą odpłatną godziną pobytu dziecka w przedszkolu jest godzina jego otwarcia, czyli godz. 6.30. Odpłatności są naliczane za każdą rozpoczętą kolejną godzinę pobytu dziecka w placówce (z wyłączeniem ustalonych godzin bezpłatnych).
 6. W przypadku zauważenia usterki czytnika rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, nauczycielowi lub w sekretariacie przedszkola. W razie usterki nauczyciel w obecności rodzica wpisuje godzinę wejścia i wyjścia w zeszycie.
 7. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób.

 

Rozdział 4.

Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 • § 5. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 1. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 2. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest obowiązująca stawka żywieniowa.
 3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 4. Dzienna stawka żywieniowa nie będzie naliczana w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 5. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 • § 6. 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie elektronicznej ewidencji pobytu dziecka „4Parents” jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Pruszkowie.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego stosowaniem oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 3.01.2022r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola i u dyrektora jednostki.
 4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie wersja papierowa ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym sekretariat przedszkola.