Dyżur wakacyjny -kwalifikacja.

SZANOWNI RODZICE!

Poniżej informacja na temat zakwalifikowania dzieci na dyżur wakacyjny
i terminów opłat.

W związku ze zgłoszeniem się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w dyżurujących przedszkolach wszystkie przedszkola będą pracowały w cyklu miesięcznym. Bez zmian pozostaje podział turnusów (I, II, III, IV) i terminy opłat.

 

I turnus (03.07-14.07.2023)– Przedszkole Miejskie nr 3- wszystkie dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

II turnus (17.07-28.07.2023) -– wszystkie zgłoszone dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 3.

Nasze przedszkole będzie pracowało w I i II turnusie.

Na pozostałe wolne miejsca w I i II turnusie zostały zakwalifikowane dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13.

 

III turnus (31.07-11.08.2023) – wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do

Przedszkola Miejskiego nr 15, ul. Dębowa 8.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 10 marca 2023r.

 

IV turnus (14.08-28.08.2023) wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do
Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Antka 7.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 10 marca 2023r.

 

 

 

 • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00
 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do uiszczenia opłaty za:

– świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną   godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),

– żywienie dziecka ( 14,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu),

 

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru.

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2022 roku

harmonogram zapisów za dyżury 2022

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2022 roku

 

Data Etap zapisów/czynność rodzica/opiekuna prawnego
od do
w pierwszych dniach lutego Rodzice otrzymują harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach wraz z obowiązującymi „Zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków”
7 lutego 18 lutego Pobieranie wniosków zgłoszeniowych z macierzystego przedszkola lub strony internetowej przedszkola/platformy 4parents i składanie w wyznaczonym miejscu w przedszkolu
28 lutego Przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki
1 marca 11 marca Płatność za dyżur wakacyjny przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta
po 5 października Zwrot za pobyt i żywienie związany z nieobecnością dziecka w przedszkolu

…………………………..                                                                        

(pieczęć przedszkola)

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyżur wakacyjny 2022 -informacja na stronę

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022

W miesiącach wakacyjnych 2022 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus 1-29 lipca 2022 II turnus 1-26 sierpnia 2022
Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Partyzantów 2/4

tel. 758-60-05 w.253

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Hubala 2

tel. 758-43-64

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy ul. Helenowskiej

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

 

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

 

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. 3 Maja 67

tel. 758-22-27

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu/pobierane ze strony internetowej/platformy 4parents i przyjmowane
w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie od 7 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

 

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

 • 07.02.2022 r. – 18.02.2022 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
 • 01.03.2022 r. – 11.03.2022 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00)  przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
 • 01.03.2022 r. – 11.03.2022 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( 12,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
  nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY*

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022r zapewnienie dostępności

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY*

 

Zgłaszam dziecko na dyżur wakacyjny na okres od dnia ………………………………………                                   

 

do dnia ……………………………..….  na …….…. godz. dziennie  (tj. od godz. ……………

 

do godz. …………..) i trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Dane dziecka ( proszę wypełnić wszystkie  rubryki)

 

         Imię                                          Nazwisko                        Rok urodzenia            PESEL

 

 

                            

 

 

Adres zamieszkania  dziecka

 

Kod pocztowy      Miejscowość                 Ulica                                Nr domu          Nr lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka

Ojciec

\

Imię  i nazwisko

 

 

 
 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

Numer telefonu do  kontaktu

 

…………..……………..………..

…………………………………..

…………………………………

…………………………………

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów)

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka  w przedszkolu ( stan zdrowia / uczulenia /, ewentualne potrzeby specjalne, diety itp.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer i adres preferowanego przez rodziców/ opiekunów dyżurującego przedszkola………………………………………………………………………………………………………………….

*  Wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Należy wypełnić drukowanymi literami

Zobowiązuję się do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu przedszkola.
 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego
 4. Podawania do wiadomości przedszkola wszystkich zmian w informacjach dotyczących dziecka i rodziny.

 

W związku z realizacją  celów opiekuńczo-wychowawczych wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach dokumentowania działalności i osiągnięć dyżurującego przedszkola.

 

Informacje dotyczące dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane te są udostępniane tylko osobom upoważnionym do dostępu do danych osobowych zobowiązanym do zachowania tajemnicy służbowej.

Dane zawarte w niniejszym dokumencie są zbierane w celu prawidłowej realizacji  procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego oraz do celów organizacyjnych przedszkola.

 

Oświadczam , że wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie na potrzeby realizacji prawidłowej organizacji dyżuru wakacyjnego oraz do celów organizacyjnych dyżurującego przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) tzw. RODO Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany   
 prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr …………………. w Pruszkowie                    ul. ………….………………………………. pełniące dyżur w określonym terminie.

                                                                                              

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się/zapoznałam się z zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Jesteśmy/jestem świadomi/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Data………………………                                                                          

…………………………………………………

 Podpisy rodziców (opiekunów)

 

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DZIECKA  NA DYŻUR WAKACYJNY

Dziecko zostało przyjęte na dyżur wakacyjny w terminie od ……..………. do …………….…               

do  Przedszkola Miejskiego Nr …… w Pruszkowie ul. ………………………..………………

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                            ………..……………………………….

                                                                                                               Pieczęć i podpis dyrektora

 

 

 

Nazwisko i imię matki/opiekunki prawnej

……………………………………………………………….

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego

UPOWAŻNIENIE

Do odbioru dziecka…………………………………………………………………………………………….

z przedszkola upoważniam/y następujące osoby:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    imię  i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                              nr telefonu  

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                 imię  i nazwisko                                     nr dowodu osobistego                             nr telefonu  

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 imię  i nazwisko                                       nr dowodu osobistego                          nr telefonu  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną  przez nas osobę.

                                                                                                                        …………….…………………….

                                                                                                                    podpisy rodziców (opiekunów)

Pruszków , dnia…………………………………….