Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne  w gr. IV na okres 28.09.2020-09.10.2020r.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne  w gr. IV na okres 28.09.2020-09.10.2020r.

TEMAT  KOMPLEKSOWY:

-„ Idzie jesień przez świat ”

-„Jesienne zoo”

 

 

-Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego – park, ogród przedszkolny.

-Rozróżnianie drzew w parku rozpoznawanych po charakterystycznych liściach i owocach.

-Przyporządkowywanie darów jesieni do środowiska:  parku, lasu.

-Układanie bukietów z liści i dowolnych kompozycji z kasztanów, żołędzi, orzechów itp.;

– Zapoznanie z literami : m, l ” małymi  i wielkimi, drukowanymi   i pisanymi.

-Kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, globalnego czytania;

-Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł zachowania się na zajęciach i w czasie zabawy swobodnej.

-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji:  słownej,   ruchowej, plastycznej i muzycznej,  tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych.

-Umuzykalnianie dzieci poprzez naukę piosenek, określanie nastroju i tempa, wygrywanie rytmu na instrumentach muzycznych;

-Doskonalenie umiejętności  właściwego zachowania się przy stole i używania  zwrotów grzecznościowych :  proszę, przepraszam, dziękuję.

-Zachęcanie dzieci do  codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, samochody

-Działania wynikające z potrzeb , zainteresowań  i możliwości dzieci;

 

 

 

 

Dziecięca matematyka  wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

– Rytmy i rytmiczna organizacja czasu;

– Przeliczanie przedmiotów liczebnikami głównymi i porządkowymi  wg indywidualnych 

  możliwości dzieci;

-Wprowadzenie zapisu graficznego cyfry 1;